• bilgi@kirsehirtso.org.tr
  • 0 386 213 11 86

HABER DETAYI

Nisan 5, 2023 8:39 am

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK VEYSEL DENİZ ASLAN A.Ş VAN VEYSEL DENİZ ASLAN A.Ş VANVeysel Deniz Aslan A.ş Van Gıda Sanayi Ve Ticaret İthalat İhracat Turizim Pazarlama Limited Şirketi A.ş Van Konfeksiyon Tekstil Gıda İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. A.ş Van

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN
PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR
YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/7/1982, No: 8/5105
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No: 657
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 25/10/1982, No: 17849
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 21, S. 2879
Amaç – Kapsam ve Deyimler
Madde 1 – Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak
şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Madde 2 – Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu
iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici
görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.
Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
a. “Kurum ve Kuruluş” deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu
iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak ve müesseseseleri,
b. “Memur” deyimi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflarda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil)
çalışanları,
c. “Sözleşmeli Personel” deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı
Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 nci madde kapsamına giren
kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 6/11/1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna göre çalışanları,
d. “Geçici Görevli” deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışanlarla kadrosunun bağlı
bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka bir kurum ve kuruluşta çalışanları,
e. “İşçi” deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrasına giren ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde
belirtilen kurumlarda çalışanları,
ifade eder.
Ana İlkeler
Madde 4 – Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin
giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.
Madde 5 – 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:
a. (Değişik: 10/12/2001-2001/3459 K.) Kadınlar;
(Mülga birinci cümle: 4/10/2013-2013/5443 K.) (…)(1)
Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden
yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.
__________________
(1) 4/10/2013 tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu bendin ikinci cümlesi olan
cümle buradan çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.
1304
b. Erkekler;
Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı
giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. (Danıştay İkinci Dairesinin 18/11/2020 tarihli ve
E.:2017/665; K.:2020/3432 sayılı kararı ile iptal ibare: Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı
kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir), temiz bakımlı ve
taranmış olur. (Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal
ibare; Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.) Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez.
Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde
balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.
(Değişik: 7/8/1991 – 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.
c. (Ek: 4/10/2013-2013/5443 K.) Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum
amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.(1)
Çeşitli Hükümler
Madde 6 – Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli
astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel
yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler.(2) (3)
Madde 7 – Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların çalışılan işin ve yerin özelliğine göre
giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir.
Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur.
Madde 8 – Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin
ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir.
Madde 9 – Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan
rozetler (Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamaz.
Madde 10 – Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yönetmelik hükümlerine uygun kılıkkıyafetlerle
çekilmiş olması zorunludur.
Madde 11 – Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanır.
Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve
çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edilir.
Madde 12 – Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine
koyu renk takım elbise ile katılırlar.
Madde 13 – Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu
Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz.
Toplu İş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
_____________________
(1) 4/10/2013 tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile daha önce 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi olan bu cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak
eklenmiştir.
(2) 4/10/2013 tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Resmi
elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar” ibaresi “Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar,
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9432 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Türk
Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” ibaresi “Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman
jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler” şeklinde değiştirilmiş

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.